Startlijst 12e Kameleonrace 2017

Zodra de inschrijvingen gesloten zijn komt hier de startlijst 2017.

StartTijd StartNr Sloep N Klasse Type Ploeg
12:00:00 1 Tobbe 6D D-2   Okke Hel-Team Tobbe
12:00:00 2 Danser 6D D-1   Okke Hel-Jeugd meiden
12:01:00 3 Waterheks 6D D-1   Roeiteam KannietHeX&
12:01:00 4 Lyts Leeuwke 6D D-1   Lemster Leeuwkes
12:02:00 5 Nou-en 6D D-2   Sloeproeivereniging Delfzijl
12:02:00 6 Skomskowster 6D D-1   Aldegeaster Skomskowsters
12:03:00 7 Eucalypta 6D D-1   Bildtstars
12:03:00 8 Doordouwer 6D D-1   Dames van Roeiploeg Utrecht
12:04:00 9 Leeuwke 8D D-1   Recreanten Lemster leeuwkes
12:04:00 10 Vuurzee 8D D-1   De Vlammetjes
12:05:00 11 Bartix 8D D-1   De Galliers
12:05:00 12 Rode Draak 8D D-2   Ambiorix
12:06:00 13 Hjoed 'n Makkie 2 8D D-1   SRV Hjoed 'n Makkie
12:06:00 14 Zusje 6D D-H   GIA Zusje
12:07:00 15 Oksewiel 2 8D D-1   Den Bealch
12:07:00 16 Poolzee 8D D-1   Ruige M8
12:08:00 17 Mare Australis 8D D-H   Zuyderzeeroeiers
12:08:00 18 Gebr. Van Amerongen 8D D-2 Kromh. De Spieringen Dames 1
12:09:00 19 GIA light 8D D-H   GIA
12:09:00 20 Sir Lancelot Skynner 8D D-1 Kromh. Lancelot Ladies
12:10:00 21 Steenbok 8D D-H   Skarrefammen
12:10:00 22 Jan van den Berg 10D D-2   Vereniging Roeiploeg Urk
12:11:00 23 Lytse Bear 8D D-H   De Stamgasten
12:11:00 24 Wetter Wrotter 8D D-1 Kuik. Wetterspetters
12:12:00 25 Egbert Wagenborg 8D D-H Kuik. WBS Wagenborg
12:12:00 26 Tréwes 3 8D D-H   Trewes 3
12:13:00 27 Voorganck 8D D-1 Kuik. Sloep Inc.
12:13:00 28 Visbyvaarder 8D D-1 Kuik. Idunn
12:14:00 29 Beluga 6D D-H   Dames Woelwater
12:14:00 30 Pulp Fiction 8D D-H   De IJsselmeerminnen
12:15:00 31 d'Isela 8D D-1   Dames IJsselkr8
12:15:00 32 Kaag 1 8D D-1 Kromh. Meiden van Staal
12:16:00 33 Icterus 8D D-H Kromh. Haerlemsche Dames
12:17:00 34 Iwan Franko 8H H-H   Woelwater
12:17:00 35 Splitcase 8H H-2   Nijhuis services
12:18:00 36 Schokland 8H H-2   Zuyderzeeroeiers
12:18:00 37 Haal an Antje 8H H-2   Claas Sipkes
12:19:00 38 Bertha 10H H-2   Zonder Dollen
12:19:00 39 Wetter Fretter 8H H-1   GRSV
12:20:00 40 Doeke Doeksen 8H H-2   Roeiteam Doeke Doeksen
12:20:00 41 Dikkertje 10H H-2   SRV Dikkertje
12:21:00 42 L.A. Buma 8H H-2   Sloeproeiteam t Fiskershuske
12:21:00 43 Haakie, 't 8H H-1   CVV Vletterlieden
12:22:00 44 Murk 8H H-2   Super Sorry  (Sloeproeien Naarden)
12:22:00 45 Sloepweesje 8H H-H   Sloepweesje
12:23:00 46 Serdon 8H H-H   De Rietroeiers
12:23:00 47 Fjoer Fûgel 6H H-1   Fjoer Fugel
12:24:00 48 Polyester 8H H-H   Westeinder Sloeproei Team
12:24:00 49 Kromme Dick 8H H-2 Kromh. Okke Hel-Jeugd jongens
12:25:00 50 Tréwes 1 8H H-1   Trewes 1
12:25:00 51 Oksewiel 1 8H H-1   Den Bealch
12:26:00 52 Doorhaler 8H H-1   Roeiploeg Utrcht
12:26:00 53 Bacchus 10H H-1   Bacchus
12:27:00 54 Bergenvaarder 8H H-H Kuik. Freya
12:27:00 55 Mata Hari 8H H-2   Sloeproeivereniging Leeuwadren
12:28:00 56 Tréwes 2 8H H-H   Trewes 2
12:28:00 57 Razende Snol 8H H-H   GIA
12:29:00 58 Toverbal 8H H-H   Norderboys
12:29:00 59 Zeeleeuw 2 8H H-H   Ouwesyl
12:30:00 60 Pulletje, 't 8H H-H   't Pulletje
12:30:00 61 Okke 10H H-H   Okke Hel-Team Okke
12:31:00 62 Aludux 8H H-1   Sloeproeivereniging Delfzijl
12:31:00 63 Cor de Bruin 1 8H H-1   Port of Rotterdam
12:32:00 64 Hjoed 'n Makkie 5,1% 6H H-1   SRV Hjoed 'n Makkie
12:32:00 65 Grutte Bear 8H H-H   De Stamgasten
12:33:00 66 Voorbijganger 8H H-2 Kromh. KWV De Kaag
12:33:00 67 Evert Deddes 8H H-H Kuik. STC-1
12:34:00 68 Anthony van Hoboken 8H H-1 Kuik. STC-2
12:34:00 69 Mercator 8H H-1   STC-3
12:35:00 70 Snurk 8H H-1   Okke Hel-Team Snurk
12:35:00 71 Gouteyck 10H H-H   WBS-Mammoet
12:36:00 72 Orkaan 8H H-H   De Heeren XIV
12:36:00 73 Moby Dick 12H H-2   Vereniging Roeiploeg Urk

 

kameleonsloeproeirace 15 04

© 2017 Kameleon Race Sloeproeiwedstrijd Friesland